Zásady zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů uvedené v těchto zásadách odpovídají povinnostem, které nám jsou uloženy

při zpracování osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 3Dthingking.com ochranu soukromí a osobních údajů považuje za svou prvořadou povinnost. Osobní údaje zákazníků zpracovává transparentně, zákonným způsobem a uchovává je po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány. Osobní údaje zpracovává pouze způsobem zajišťujícím ochranu před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Jaké údaje 3Dthingking.com zpracovává?

Pro účely, které jsou popsány dále, zpracovává 3Dthingking.com tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa / sídlo společnosti, IČO, DIČ u plátců DPH, případně pak identifikace další kontaktní osoby společnosti, číslo účtu
 • kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa, webová adresa, adresa
 • další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: údaje o objednaném zboží, provedených objednávkách, zaplacených částkách, provedených platbách, údaje o reklamacích,
 • údaje nastavení v zákaznickém systému: zejména jde o e-mailovou adresu,
 • údaje z vaší komunikace s námi: emaily a zprávy, které nám zasíláte prostřednictvím telefonu či mobilních aplikací aj.

 

Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje společnost 3Dthingking.com zpracovává buď na základě vašeho souhlasu nebo bez vašeho souhlasu, tedy na základě plnění smlouvy, z důvodu, že nám to ukládá zákon nebo z našeho oprávněného zájmu.

Jde o zpracování osobních údajů:

 • za účelem vystavení objednávky, fakturace, dodacích listů
 • za účelem uzavření a plnění smlouvy na nákup zboží nebo služeb; a při vyřizování vašich reklamací
 • pro účely zákaznického servisu a marketingové komunikace (přímého marketingu)
 • pro účely plnění našich zákonných povinností
 • pro účely našich oprávněných zájmů, zejména z důvodu zkvalitnění služeb. Oprávněným zájmem může být zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, pokud již s Vámi jsme v obchodním vztahu a obchodní sdělení bude přímo souviset se zbožím nebo plněním, které jsme Vám již poskytli. Odběr takových marketingových sdělení však můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím kontaktního emailu info@3dthingking.com

 

Jak zpracovávané údaje získáváme?

Vaše osobní údaje nezískáváme z veřejně přístupných zdrojů, ale vždy pouze od Vás nebo od třetích osob, které

s námi spolupracují a získaly od Vás osobní údaje v souladu se zákonem a mohou nám je předat. V obou

případech se budeme řídit těmito zásadami. Dále se jedná o osobní údaje, které jste poskytli Vy nám při

kontaktování společnosti 3Dthingking.com v rámci objednávek zboží, při elektronické a telefonické

komunikaci či v rámci osobní návštěvy společnosti.

 

Jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje popsané v tomto dokumentu 3Dthingking.com zpracovává jako správce osobních údajů. Vždy tak činí s ohledem na jejich maximální zabezpečení a zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, tak je doba zpracování uvedena v tomto souhlasu. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku zákonných ustanovení, zpracováváme je po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, tak tyto Vaše osobní údaje v soudu se zákonem archivujeme po požadovanou dobu. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku uzavření smlouvy nebo poskytování služby, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění této smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení smlouvy nebo poskytnutí služby. Po tuto dobu však Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem bránění se případným soudním nárokům nebo vedení soudního řízení. Lhůta 10 let pak odpovídá maximální promlčecí lhůtě, po niž mohou být nároky úspěšně uplatněny u soudu. V případě, že by došlo k zahájení soudního či jiného řízení, k němuž jsou potřebné Vaše osobní údaje, tak tyto budeme zpracovávat i po celou dobu těchto řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících

řízení.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

 

Komu vaše osobní údaje předáváme a proč?

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů popsaných v těchto zásadách. K osobním údajům budou mít přístup pouze vybraní zaměstnanci správce, kteří s těmito údaji v rámci svého pracovního zařazení pracují, či jsou k tomu pověřeni vnitřními předpisy správce. Tito jsou náležitě poučeny tak, aby bylo v maximální možné míře zabráněno možnému zneužití údajů pro jakékoli jiné účely, nežli je účel daný tímto souhlasem. V případě nutnosti budeme však údaje předávat třetím stranám (neboli zpracovatelům, jež odpovědně vybíráme a jež budou Vaše osobní údaje dostatečně chránit proti zneužití dle Nařízení EU o GDPR). Zpracovatelé jsou především naši účetní, daňoví či marketingoví poradci; v neposlední řadě také právní zástupci, pokud je to nezbytně nutné pro vymáhání pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů; dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu. V rámci zajištění dodávek zboží můžeme Vaše osobní údaje sdílet zejména s přepravní společností zajišťující přepravu objednaného zboží od nás k Vám – např. řidiči, kteří s Vámi mohou komunikovat za účelem doručení objednaného zboží.

 

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření v souladu s nejlepší obchodní

praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

 

Jaká jsou vaše práva?

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte:

 • právo na přístup k vašim osobním údajům a pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme,
 • právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje,
 • právo na výmaz vašich osobních údajů. My tak učiníme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy a našimi oprávněnými zájmy,
 • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji,
 • právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu. Jedná-li se o zpracování kvůli marketingovým účelům, přestaneme tyto údaje zpracovávat, v ostatních případech tak učiníme, nebude-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

 

Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk.

Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

 

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad

ochrany osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na stránkách společnosti.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.1.2019