Obchodní podmínky pro e-shop mikibroz.cz

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

 

1. Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 „E-shop“ znamená počítačový program – internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy mikibroz.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;

1.1.2 „Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;

1.1.3 „Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.1.4 „Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;

1.1.5 „Provozovatel“ znamená pan Ing. Michal Brož, IČ: 75219735, s místem podnikání Karlštejn 180, 267 18 Karlštejn. Kontaktní telefon +420 737 729 438, kontaktní e-mail michal@mikibroz.cz. Provozovatel není plátce DPH. 

1.1.6 „Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;

1.1.7 „Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;

1.1.8 „Spotřebitel“ znamená Uživatele – člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.9 „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;

1.1.10 „Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;

1.1.11 „Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci; Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí digitální zboží. Digitální obsah je dodáván jednorázově a přístup k obsahu není nijak omezen. Spotřebitel obdrží vždy nejnovější verzi zakoupeného zboží. Digitální obsah je aktualizován. Spotřebitel má nárok na podporu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. 

1.1.12 “Výrobek” znamená věc, která byla vyrobena z digitálních dat nebo Zboží pomocí 3D tiskárny nebo jiným způsobem.

 

2. Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván elektronicky, případně na CD/DVD nebo jiném nosiči.

2.2 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.3 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.3.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.3.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu

Karlštejn 180, 267 18 Karlštejn

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy také prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kontaktní údaje viz bod 1.1.5.

2.3.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.3.4 Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
  • V okamžiku, kdy je Provozovatelem předáno Zboží ve formě digitálního obsahu Uživateli elektronicky nebo formou CD/DVD, případně na jiném nosiči, nelze již odstoupit od kupní smlouvy a Provozovatel nevrací finanční částku kupní ceny Uživateli.

2.3.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.

2.3.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.

2.3.7 Spotřebitel obdrží Zboží elektronicky prostřednictvím E-mailu, přičemž digitální obsah si Spotřebitel stáhne z cloudového disku, jehož přístup získá klepnutím na odkaz, uvedený v E-mailu. Po dohodě Spotřebitele s Provozovatelem je možné získat digitální nebo na hmotném nosiči.

 

3. Proces uzavření Smlouvy

3.1  Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů na navrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní přepravou.

3.2 Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím na tlačítko “Vložit do košíku” na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:

3.2.1 objednávaném Zboží;

3.2.2 způsobu úhrady kupní ceny;

3.2.3 způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením,

dále též jen “Objednávka”.

3.3 Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.

3.4 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

3.5 Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku” nebo „Odeslat objednávku” nebo na tlačítko s obdobným významem.

3.6 Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.

3.7 Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.

3.8 Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto obchodních podmínek.

3.9 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

4. Kupní smlouva

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.

4.1.3 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.4 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.

4.1.5 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

4.1.6 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.7 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

4.1.8 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.9 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

4.1.10 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.11 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

4.1.12 Provozovatel si až do odvolání vyhrazuje autorské právo ke Zboží ve formě digitálního obsahu, jež je předmětem Kupní smlouvy.

4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.

4.1.14 Provozovatel zašle na vyžádání Uživateli daňový doklad – fakturu v Elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.

4.1.15 V okamžiku, kdy je Provozovatelem elektronicky nebo formou CD/DVD, případně na jiném nosiči, předáno Uživateli Zboží ve formě digitálního obsahu, které je předmětem kupní smlouvy, nelze již odstoupit od kupní smlouvy a Provozovatel nevrací finanční částku kupní ceny Uživateli.

4.1.16. Uživatel může

  • upravovat Zboží pro své soukromé účely;
  • Smazat, odstranit nebo jiným způsobem zneškodnit Zboží ve formě digitálního obsahu

4.1.17 Uživatel nesmí

  • přeposílat, nabízet, prodávat nebo jinak poskytovat Zboží ve formě digitálního obsahu třetím osobám
  • Vydávat jakýmkoli způsobem Zboží ve formě digitálního obsahu ani vzniklé výrobky za vlastní tvorbu.
  • Veřejně vystavovat výrobky bez uvedení autora digitálního obsahu Zboží Michala Brože.

4.1.18 V případě, že Uživatel osloví k výrobě z digitálních dat Zboží třetí osobu, je povinen třetí osobu poučit tak, aby nedošlo k šíření a jinému zneužití dat. Po dokončení 3D tisku musí třetí strana odstranit veškerá digitální data  ze svého uložiště. Veškerou odpovědnost za porušení těchto pravidel nese Uživatel.

4.1.19 Provozovatel není odpovědný za žádné přímé, náhodné, vedlejší, exemplární, následné nebo zvláštní škody nebo ztráty, které mohou vyplynout z použití nebo instalace Zboží.

 

5. Uživatelský účet

5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.

5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.

5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.

5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě 14 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 14 dní, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.

 

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

6.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete na stránce věnující se Zásadám ochrany osobních údajů

 

7. Užívání E-shopu

7.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

7.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

7.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

7.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

7.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo  Uživatelský účet.

 

8. Prohlášení Provozovatele

8.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

8.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

8.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

8.4 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek a Kupní smlouvy. Jakékoli změny Obchodních podmínek a Kupní smlouvy nelze zpětně uplatňovat.

 

9. Rozhodné právo

9.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

 

10 Účinnost

10.1 Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 2.2.2022. Poslední aktualizace obchodních podmínek proběhla 20.6.2022